Czynniki wplywajace na ocene zagrozenia wybuchem

Bez względu na rodzaj pomieszczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, należy bezwzględnie zapobiegać nie tylko samemu zdarzeniu jakim jest wybuch, ale również, a może przede wszystkim, powstaniu tzw. atmosfery wybuchowej. Każda ocena zagrożenia wybuchem składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest ocenienie czy w danych warunkach może dojść do wybuchu, czyli czy w danym miejscu może pojawić się atmosfera wybuchowa i czy w konsekwencji jej powstania, może doprowadzić do zapłonu.

urządzenie próżniowe

Każdorazowa ocena zagrożenia wybuchem dopasowywana jest do danej sytuacji i nigdy nie może być uogólniona. Przepisy mówią jednoznacznie, że musi odnosić się ona do indywidualnych przypadków, w którym ryzyko to może wstąpić np. do procesu produkcyjnego. Ponadto, ryzyko powstania ewentualnego wybuchu jest oceniane w sposób całościowy, a w ocenie tej brane są pod uwagę, przede wszystkim, takie czynniki jak:

• Jakie narzędzia i przedmioty używane są przy wykonywaniu określonej pracy?
• Jakie są cechy charakterystyczne danego budynku, jaka instalacja jest w nim zastosowana?
• Czy przy produkcji wykorzystuje się substancje niebezpieczne?
• Jakie są ogólne warunki pracy czy produkcji?
• Jak poszczególne czynniki ryzyka oddziałują pomiędzy sobą oraz środowiskiem?

Na tej podstawie przeprowadza się opracowanie dokumentu, który określa się jako ocena ryzyka wybuchu. Obowiązującą podstawą prawną, do jego utworzenia jest rozporządzenie z 2010 roku, wydane przez Ministra Gospodarki. Natomiast instytucją weryfikującą poprawność dokumentu jest Państwowa Inspekcja pracy właściwa ze względu na miejsce danego zakładu.

Dla klienta oczekującego sporządzenia kompleksowej oceny ryzyka wybuchu, oprócz profesjonalizmu, duże znaczenia ma także cena. Warto pamiętać, że koszt przygotowania oceny jest różny i zależy od różnego rodzaju uwarunkowań, takich, do których zaliczyć można np.
• Wielkość danego pomieszczenia czy budynku, ilość pięter i pomieszczeń, które mają być uwzględnione w danym dokumencie.
• Profil prowadzonej działalności.
• Istnienie różnego rodzaju analiz czy ekspertyz ułatwiających lub utrudniających wydanie oceny.