Lakiernia zagrozenie wybuchem

Dyrektywa ATEX (fr. Atmosphères Explosibles), zwana też dyrektywą 94/9/WE – to zdecydowanie Unii Europejskiej, które definiuje zasadnicze wymagania produktów oddanych do łączenia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Na zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego jest dumna większość maszyn i narzędzi wykorzystywanych w kopalniach węgla kamiennego, a dyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i sposobów ochronnych przeznaczonych do stosowania w strefach narażonych na niebezpieczeństwo eksplozji. Jeszcze do ostatnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach Unii Europejskiej różniły się między sobą, co było istotne utrudnienie dla swobody wymiany dóbr między krajami członkowskimi.
Spośród ostatniego sensu powstała unifikująca dyrektywa ATEX, która ujednoliciła dotychczasowe wzory i zdecydowanie ułatwiła obieg materiałów w Zgodzie Europejskiej. Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego, najważniejszym celem dyrektywy ATEX jest zapewnienie wolnego przepływu towarów zapewniających duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Odnośnie urządzeń dedykowanych do kariery w okolicach zagrożonych eksplozją, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej dnia 23 marca 1994 roku wydały dyrektywę ATEX 94/9/EC, która utkwiła w utrzymanie z dniem 1 lipca 2003 roku. Uchwalono ponadto dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 (zwaną również ATEX USERS) dnia 16 grudnia 1999 roku, jaka z zmianie dotyczy minimalnych wymagań bezpieczeństwa pozycji w tłach, gdzie jest ryzyko wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dyrektywa ATEX 94/9/WE zaczęła obowiązywać do 1 lipca 2003 roku oraz zastąpiła poprzednie dyrektywy starego podejścia 76/117/EWG i 79/196/EWG.

 

oznaczenie CE (fr. Conformité Européenne)
numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
symbol wykonania przeciwwybuchowego
grupa wybuchowości
kategoria urządzenia
rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
podgrupa wybuchowości
klasa temperatur

 

Polecamy szkolenia Atex