Odpylanie ang

Dyrektywa 94/9/WE (ATEX) to fakt normatywny, który dostarcza się zarówno do urządzeń jak i układów kontroli. Omawiane urządzenia przeznaczone są w głównej mierze do używania ich w strefach zagrożonych wybuchem metanu lub pyłu węglowego. Zasada taż jest faktem Parlamentu Europejskiego i Porady z dnia 23 marca 1994.

I w naszym systemie prawnym została wpisana na zasadzie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 22.12.2005r. Dz.U. Nr 263, Poz. 2203 Głównym zamierzeniem zasady jest przede każdym zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich oddających się do narzędzi oraz układów ochronnych oddanych do używania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem właśnie metanu lub same pyłu węglowego. Dyrektywa ma jednakże zastosowanie także do urządzeń i i systemów ochronnych przeznaczonych do spożycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Jednocześnie należy zauważyć, że równocześnie omawiana zasada dotyczy urządzeń zabezpieczających, sterujących oraz regulacyjnych. Urządzenia te ustala się do użytku poza omówionymi strefami ale które wjeżdżają na pewne chodzenie do narzędzi i systemów ochronnych oddanych do gruntu w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Istnieją wyłączenia stosowania dyrektywy ATEX. Omawianej informacji nie łączy się między innymi do produktów medycznych, które wykorzystywane są w środowisku medycznym. Nie kieruje się jej zarówno do sprzętu przeznaczonego do celu domowego, sprzętu ochrony osobistej, statków, środków transportowych. Niniejszy akt prawny Unii Europejskiej posiada szczegółowe wymagania, które podjęte są w danych normach. Ponadto klasyfikuje sfery zagrożone wybuchem, jakie dobierają się w Załączniku nr Oraz do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 "O minimalnych wymaganiach zwiększających zaufanie oraz wartę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pozycji w regionach z atmosferą wybuchową". Urządzenia i style ochronne mogą stanowić problemem innych dyrektyw, dotyczących innych elementów a jakie jeszcze przewidują danie na nim znaku CE. Znak ten powinien być jasny, jasny i trwały. Obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE. Stawanie się ostatnie dnia 20 kwietnia 2016 r.